زنان

زنان و بازار کار

چندی پیش، حسام نیکوپور، معاون پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش‌ تأمین اجتماعی گفت، از میان جمعیت ۵/۲۱ میلیونی شاغل، در حدود ۱۵ میلیون نفر بیمه‌اند و ۸۰ درصد از ۵/۶ میلیون شاغل فاقد پوشش بیمه‌ای را زنان