اطلاعیه‌های سازمان

زنده باد اتحاد و مبارزه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

صدها کارگربازنشسته شرکت نیشکرهفت تپه در ادامه اعتراضات مکرر خود، امروز نیز باتجمع در محل کار سابقشان، خواهان آن شدند که مدیریت شرکت به خواست شان رسیدگی و مشکل برقراری مستمری بازنشستگی کارگران را