جنبش‌های اجتماعی

دوربین های مداربسته برای کارگران گرسنه

 یادداشت سیاسی- در روزهای اخیر،اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه، یکی از حرکت‌های برجسته ی کارگران بود که در میان اعتراضات کارگران بخش‌های مختلف، در راس اخبار کارگری قرار گرفت. صبح روز