جنبش‌های اجتماعی

رضا شهابی و انتقام‌جویی از جنبش طبقاتی کارگران

رضا شهابی کارگر مبارز و عضو هیئت‌مدیره سندیکای کارگران شرکت‌واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، که بیش از ۴۰ روز است در اعتصاب غذا بسر می‌برد، همچنان در معرض فشار و کینه‌جویی ارتجاع و سرمایه است.

زنان و بازار کار