جنبش‌های اجتماعی

طبقه کارگر و حداقل دستمزد سال ۹۷

نمایش فریب‌آمیز و تکراری به اصطلاح سه جانبه‌گرایی و تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار، بار دیگر روی صحنه رفته است. بازیگران این نمایش  وتشکل‏های رسوائی که به نام کارگر دراین

دختران انقلاب