جنبش‌های اجتماعی

رادیکالیسم و آگاهی در مبارزات کارگران هفت‌تپه

از لحظه واگذاری مجتمع کشت‌ و صنعت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی تاکنون، کارگران این شرکت یک لحظه آرام و قرار نداشته و پیوسته درحال اعتراض بوده‌اند. غیراز اعتصابات بزرگ کارگران در مقطع واگذاری (اسفند

زنان و بازار کار