جنبش‌های اجتماعی

پیروزی دیگری برای سندیکای شرکت‌واحد و کارگران ایران

چند سالی است که ۵ سندیکای بزرگ فرانسوی، در حمایت از کارگران ایران و در اعتراض به محروم‌سازی‌ آن‌ها از حق ایجاد آزادانه تشکل‌های مستقل کارگری، همزمان با اجلاس‌های سالانه سازمان جهانی کار (ILO)

زنان و بازار کار