اخبار کارگری

راهپیمائی متحدانه و هزاران نفره کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز با شعار “حساب ما پر نشه اهواز قیامت میشه”

بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنان در ششمین روز اعتصاب متحدانه خود و در پی تجمع روز چهارشنبه گذشته در مقابل استانداری خوزستان و تجمع