به یاد جان‌فشانان فدایی

در سراسر تاریخ بشریت، پاسداران نظم کهنه و ارتجاعی همواره کوشیده اند با سرکوب و کشتار، اختناق و زندان و اعدام در برابر سیر تحول تاریخ و تعالی بشریت بایستند تا به خیال خام خود، چرخ تاریخ را متوقف سازند. هر چندکه آن ها سرانجامی جز شکست نداشته و ندارند، اما تا واپسین لحظات حیات خود از هیچ جنایتی فروگذار نکرده و نمی کنند.
در دوران ما که تاریخ رسالت به گور سپردن نظام طبقاتی را بر عهده طبقه کارگر قرار داده است، طبقه سرمایه دار که پاسدار نظم پوسیده و ارتجاعی سرمایه داریست دست به بیرحمانه ترین سرکوب ها علیه طبقه کارگر و پیش آهنگان کمونیست آن زده است تا گویا نظم ستمگرانه و استثمارگرانه را ابدی سازد. در ایران این توحش و بربریت پاسداران نظم ارتجاعی به اوج خود رسیده است و طبقه حاکم با اعمال دیکتاتوری خشن و عریان، عظیم ترین جنایات ضد بشری را مرتکب شده و هزاران انسان را کشتار کرده است.
سازمان ما نیز از بدو پیدایش همواره در معرض سرکوب پاسداران نظم سرمایه داری حاکم بر ایران قرار داشته است. در طول حیات سازمان از سیاهکل تا به امروز، رژیم سلطنتی شاه و حکومت اسلامی هزاران فدایی را در زندان های قرون وسطایی به بند کشیده و صدها تن از فداییان در مبارزه علیه نظام ضد انسانی سرمایه داری و به خاطر آزادی و سوسیالیسم جان باخته اند. اما این وحشی گری های مرتجعین نتوانسته است سازمان ما را از ادامه مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم بازدارد. راه جان باختگان فدایی ادامه یافته است.
به مناسبت ۲۵ اسفند روز بزرگداشت جان باختگان فدایی، اسامی شهدای سازمان در دو لیست جداگانه، قبل و بعد از قیام در صفحه سازمان قرار می گیرد. لازم به ذکر است که به ویژه لیست شهدای سازمان در دوران مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی کامل نیست. لذا از همه کسانی که اطلاعات جدیدی از شهدای گمنام سازمان دارند و یا اشتباهاتی در این لیست می بینند، درخواست می کنیم که سازمان را در جریان قرار دهند.

POST A COMMENT.