فراخوان به برگزاری اکسیون در حمایت از اعتراضات توده های کارگر و زحمتکش در ایران!

استثمار و فقر و گرانی و بی حقوقی و سرکوب، سهم توده های کارگر و زحمتکش مردم ایران است؛ رفاه و عیاشی و غارت در انحصار اقلیت سرمایه‌دار و حکومت اسلامی‌شان. پایان دادن به این وضعیت است که در روزهای اخیر هزاران نفر را در شهرهای مختلف ایران به خیابان کشانده است. آنان دریافته اند، که چیزی جز زنجیرهای‌شان برای از دست دادن ندارند.

وظیفه ی انقلابی ما در خارج از کشور است که حمایت خود را از سیل خروشان اعتراضات توده‌‌های مردم در سراسر ایران اعلام کرده و در جلب همبستگی کارگران و زحمتکشان جهان با این خیزش اعتراضی کوشا باشیم.

کمیته‌ی خارج سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن محکوم کردن اعمال سرکوب‌گرانه‌ی رژیم، از مبارزات برحق مردم معترض حمایت کرده و در این راستا، برگزاری اکسیون‌های مختلف در سراسر جهان را فراخوان می‌دهد.

چاره ی کارگران وحدت و تشکیلات است!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

١٠ دی ماه ١٣٩۶

POST A COMMENT.