کمک های مالی

کانادا- ونکوور

 

دمکراسی شورایی ۱                     ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۲                     ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۳                     ۵۰ یورو

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی                 ۳۰فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)                 ۴۰فرانک

حمید اشر                                      ۳۰فرانک

محمد کاسه‌چی             ۵۰فرانک

امیر نبوی ۵۰فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون

خروش (نوامبر) ۲۰۰کرون

خروش (نوامبر) ۲۰۰کرون

 

سوئد

 

به یاد سعید سلطان پور ۲۰۰ کرون

 

POST A COMMENT.