برنامه سازمان: بسط توان طبقه کارگر

به منظور مصون داشتن طبقه کارگر از تباهی جسمی و روحی و بسط توان او در مبارزه  برای رهائی، سازمان فدائیان (اقلیت) مطالبات زیر را مطرح می نماید:

۱- ۴۰ ساعت کار و دو روز تعطیل پی در پی در هفته، یک ماه مرخصی سالانه با پرداخت حقوق کامل.

۲- تقلیل ساعات کار روزانه کارگران معادن، صنایع و دیگر بنگاه‌هائی که با شرایط دشوار و مخاطره آمیز روبرو هستند به ۶ ساعت کار در روز و ۳۰ ساعت کار در هفته.

۳- احتساب اوقات ایاب و ذهاب، صرف غذا، سواد آموزی و حمام جزء ساعات کار.

۴- ممنوعیت کامل اضافه کاری.

۷- ممنوعیت سیستم پرداخت دستمزد به صورت جنسی و ممنوعیت قطعه کاری و کار کنتراتی.

۶- ممنوعیت شب‌کاری در تمام رشته‌های اقتصادی مگر در مواردی که به دلائل فنی یا رفاهی مطلقا ضروریست و مورد تائید تشکل‌های کارگری قرار گرفته باشد، آن هم حداکثر به مدت چهار ساعت.

۷- ممنوعیت استخدام کودکان در سنین تحصیل زیر ۱۸ سال.

۸- ممنوعیت کار زنان در رشته‌هائی که برای سلامتی آن‌ها زیان آور باشد.

۹- برخورداری زنان از حقوق و مزایای کامل برابر با مردان در ازای کار مساوی.

۱۰- مرخصی زنان باردار یک ماه قبل وشش ماه بعد از زایمان بدون کسر حقوق، با برخورداری از امکانات پزشکی، درمانی و داروئی رایگان.

۱۱- برخورداری زنان از تسهیلاتی چون شیرخوارگاه، مهدکودک، حق نگهداری و رسیدگی به نوزادان در محل کار.

پدر و مادر یکسان می‌توانند از این تسهیلات برخوردار باشند.

– احتساب اوقات رسیدگی و سرزدن به نوزادان جزء ساعات کار.

۱۲- بهره مند شدن کارگران از حق اولاد.

۱۳- ممنوعیت کسر دستمزد به بهانه جریمه، خسارت، غیبت و غیره.

۱۴- تعیین حداقل دستمزد کارگران متناسب با سطح هزینه‌ها و تامین معیشت یک خانواده ۵ نفره کارگری.

۱۵- افزایش پایه دستمزد کارگران متناسب با سطح هزینه‌ها هر سال یک بار.

۱۶- ممنوعیت اخراج کارگران توسط کارفرما.

– برخورداری نمایندگان منتخب کارگران کارخانه از حق تصمیم‌گیری در مورد اخراج و نظارت بر امر استخدام.

۱۷- بیمه کامل اجتماعی کارگران: بیمه بیکاری، سوانح، نقص عضو، جراحت، کهولت، فرسودگی، امراض ناشی از حرفه و از کارافتادگی.

۱۸- برقراری کنترل کامل و سازمان یافته بهداشتی بر کلیه بنگاه‌ها، ایمنی محیط کار، خدمات درمانی و بهداشتی رایگان و پرداخت کامل حقوق دوران بیماری.

۱۹- احتساب ایام بیکاری جزء سابقه کار کارگران.

۲۰- شرایط بازنشستگی برای مردان حداکثر ۵۵ سال سن یا ۲۵ سال سابقه کار، برای زنان حداکثر ۵۰ سال سن یا ۲۰ سال سابقه کار، و در رشته‌هائی که با شرایط دشوار، مخاطره آمیز و زیان‌آور روبرو هستند حداکثر۴۵ سال سن و یا ۲۰ سال سابقه کار.

۲۱- تنظیم مقررات و آئین نامه داخلی کلیه مراکز تولیدی با نظارت و تصویب نمایندگان کارگران.

۲۲- تدوین قانون کار با مشارکت، نظارت و تصویب تشکل‌ها و مجامع کارگری.

۲۳- ایجاد کار برای بیکاران و پرداخت حق بیکاری معادل مخارج یک خانواده ۵ نفره کارگری به کارگران بیکار.

۲۴- آزادی اتحادیه‌های کارگری و حق اعتصاب با پرداخت دستمز کامل کارگران در دوران اعتصاب.

۲۵- تساوی حقوق کارگران کشاورزی، حرف و امور خدماتی، با کارگران صنعتی.

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.