گزارشی از تجمع اعتراضی در همبستگی با اعتراضات جاری در ایران

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در دانمارک به همراه دیگر نیروهای چپ و آزادیخواه در حمایت و همبستگی با اعتراضات جاری و خیزش مردم زحمتکش و مبارزات کارگران ایران، امروز شنبه ۱۳ ژانویه ۲۰۱۸ ساعت ۱۴-۱۵ تظاهراتی را مقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار نمودند.

شرکت‌کنندگان با شعارهایی انقلابی ازجمله سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی و برقرار باد حکومت شورایی، زندانی سیاسی به همت توده‌ها آزاد باید گردند، سفارت اسلامی این لانه جاسوسی تعطیل باید گردد، در حمایت از مبارزات مردم زحمتکش و محکومیت عملکرد رژیم، با ابراز تنفر عمیق از جنایات جمهوری اسلامی، بر آزادی فوری و بی‌قیدوشرط همه بازداشت‌شدگان سیاسی و معترض وقایع اخیر تأکید نمودند.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در دانمارک

POST A COMMENT.