طبقه کارگر و مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر

کمیته‌های مبارزه برای افزایش دستمزد را برپا کنیم و به بازی تکراری تعیین حداقل دستمزد توسط “شوارای عالی کار” پایان دهیم – کار شماره ۶۹۰ نیمه اول فروردین ۱۳۹۴

حداقل دستمزد و کارزاری که تجسم اتحاد طبقاتی ست – کار شماره ۷۱۲ نیمه اول اسفند ۱۳۹۴

اتحاد عمل‌ها و جنبش مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد به بالی خط فقر را تقویت کنیم – کار شماره ۷۳۶ نیمه اول اسفند ۱۳۹۵

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.