پیرامون درهم شکستن ماشین دولتی، حکومت شورایی و حق رأی عمومی

بدون درهم شکستن بوروکراسی، درهم شکستن ماشین دولتی، محال است – کار شماره ۶۷۰ نیمه اول خرداد ۱۳۹۳

پیرامون حکومت شورایی و حق رأی عمومی – پاسخ به سؤالات – کار شماره ۷۲۱ نیمه دوم تیر ۱۳۹۵

حکومت شورایی کارگران یا دیکتاتوری بورژوایی راه سومی وجود ندارد! کار شماره ۷۰۱ نیمه دوم شهریور ۱۳۹۴

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.