نگاهی به فراز و فرود جنبش اعتراضی معلمان در دوره روحانی

معلمان؛ بیم‌های واقعی، امیدهای واهی – کار شماره ۶۷۷ نیمه دوم شهریور ۱۳۹۳

اعتصابات سراسری معلمان، گسست از گرایش اصلاح‌طلبی – کار شماره ۶۸۸ نیمه اول اسفند ۱۳۹۳

درس‌های اعتصاب و اعتراضات سراسری معلمان – کار شماره ۶۹۲ نیمه اول اردیبهشت ۱۳۹۴

معلمان؛ ناکامی ۳۱ تیر و ضرورت یک خانه‌تکانی – کار شماره ۶۹۸ نیمه اول مرداد ۱۳۹۴

جنبش اعتراضی معلمان و شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان – کار شماره ۷۰۲ نیمه اول مهر ۱۳۹۴

جنبش اعتراضی معلمان، سه سال بعد! – کار شماره ۷۱۷ نیمه دوم اردیبهشت سال ۱۳۹۵

تشکل‌های مستقل و چشم‌انداز جنبش اعتراضی معلمان – کار شماره ۷۲۷ نیمه دوم مهر ۱۳۹۵

“وای از این بیداد، وای از این توفان!” – کار شماره ۷۳۸ نیمه اول فروردین ۱۳۹۶

متن کامل در فرمت پی دی اف

 

POST A COMMENT.