برنامه مقایسه‌ای: کارگران

سازمان‌های سیاسی طرفدار نظام سرمایه‌داری چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟

محدودتر شدن حقوق و امکانات کارگران

سازمان‌های سیاسی مدافع نظام سرمایه‌داری، همواره کوشیده‌اند که حقوق و امکانات کارگران را محدود کنند، تا در نتیجه آن، سود سرمایه‌داران افزایش یابد.

سیاست موسوم به لیبرالیسم اقتصادی که در جمهوری اسلامی به مرحله اجرا درآمده است، سیاست مورد پذیرش احزاب سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز هست.

ادامه این سیاست به معنای تشدید استثمار کارگران و وخامت روزافزون شرایط کار و زندگی آن‌هاست.

لذا احزاب طرفدار نظم سرمایه‌داری نه فقط با افزایش دستمزد واقعی کارگران مخالفند، بل که دستمزد واقعی را مداوما کاهش داده‌اند و باز هم کاهش می‌دهند.

آن‌ها با کاهش ساعات کار نه تنها مخالفند، بل که خواهان افزایش ساعات کارند.

نه تنها دو روز تعطیل پی در پی و ۳۰ روز مرخصی سالانه را نمی‌پذیرند، بل که خواهان حذف و یا محدود کردن آن هستند. احزاب طرفدار نظام سرمایه‌داری خواهان محدودتر کردن هر چه بیشتر امکانات بیمه‌های درمانی، بیمه بازنشستگی و بیکاری هستند، آن‌ها خواهان افزایش سن بازنشستگی هستند.

احزاب طرفدار نظام سرمایه‌داری، هیچ گاه تدوین یک قانون کار با مشارکت، نظارت و تصویب تشکل های کارگری را نمی‌پذیرند. آن‌ها حتا به قانون کاری که خود به شکلی بوروکراتیک تصویب کرده‌اند، پای بند نمی‌مانند. آن‌ها می‌خواهند هر گونه مانع و محدودیت قانونی که بر سر راه هر چه بیشتر استثمار کارگران وجود داشته باشد، برچیده شود و دست سرمایه‌داران چنان باز باشد که با کارگران همانند بردگان دوران باستان برخورد کنند.

لذا آن‌ها اکنون خواهان محرومیت هر چه بیشتر کارگران از شمول یک قانون کارند و چنان چه قدرت آن را پیدا کنند یک سره هر گونه قانون کاری را کنار می‌گذارند.

سازمان فدائیان (اقلیت) چه می‌گوید و چه می‌خواهد؟

افزایش حقوق قانونی، بهبود شرایط کار و زندگی کارگران

سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان اقدامات فوری زیر به منظور بهبود شرایط کار و زندگی کارگران ایران است.

برقراری یک سیستم جامع تامین اجتماعی و برخورداری کارگران از بیمه بیکاری، درمانی، سوانح، نقص عضو، جراحت، کهولت، فرسودگی، از  کار افتادگی و امراض ناشی از حرفه و کار.

افزایش دستمزد کارگران متناسب با سطح هزینه‌ها و تامین معیشت یک خانواده ۵ نفره کارگری.

۴۰ ساعت کار و  دو  روز پی در پی تعطیل در هفته، یک ماه مرخصی سالانه با پرداخت حقوق کامل.

کاهش ساعات کار در رشته هایی که با شرایط دشوار و مخاطره آمیز روبرو هستند به ۶ ساعت در روز و ۳۰ ساعت در هفته.

حداکثر سن بازنشستگی مردان ۵۵ سال سن یا ۲۵ سال سابقه کار و حداکثر سن بازنشستگی زنان ۵۰ سال سن یا ۲۰ سال سابقه کار.

در رشته هایی که با شرایط دشوار و مخاطره آمیز روبرو هستند سن بازنشستگی باید حداکثر به ۴۵ سال سن یا ۲۰ سال سابقه کار محدود شود.

زنان باید از حقوق و مزایای کاملا برابر با مردان در ازای کار مساوی برخوردار باشند.

زنان باید از امکانات و تسهیلاتی نظیر شیرخوارگاه و مهد کودک در محل کار و زندگی برخوردار باشند.

به زنان باردار باید یک ماه قبل و شش ماه بعد از زایمان، مرخصی بدون کسر حقوق داده شود و آن‌ها از امکانات پزشکی، درمانی و دارویی رایگان برخوردار باشند.

استخدام کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال باید ممنوع شود.

برخورداری کارگران کشاورزی، بخش خدمات و حرفه ها از حقوق و مزایای مساوی با کارگران صنعتی.

سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان آزادی کامل اتحادیه ها و دیگر تشکل های کارگری و آزادی حق اعتصاب با پرداخت کامل دستمزد در دوران اعتصاب است.

سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان تدوین یک قانون کار با مشارکت، نظارت و تصویب تشکل ها  و مجامع کارگری است.

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.