برنامه مقایسه‌ای: آزادی‌های سیاسی

سازمان‌های سیاسی طرفدار نظام سرمایه‌داری چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟

آزادی‌های سیاسی محدود و ناقص

سازمان‌های سیاسی طرفدار نظم سرمایه‌داری به مردم وعده می‌دهند که در پی کنار رفتن جمهوری اسلامی، آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم را به رسمیت خواهند شناخت.

تجربه، اما در دوران رژیم سلطنتی و جمهوری اسلامی به مردم ایران نشان داده است که طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران، از آنجایی که مورد نفرت توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران قرار دارد، همواره از آن می‌ترسد که کارگران و زحمتکشان ایران از این آزادی برای متشکل شدن و آگاه شدن استفاده کنند و حاکمیت طبقاتی آن را براندازند.

لذا در تمام دوران حاکمیت خود، با برقراری دیکتاتوری‌های عریان در ایران  و سلب آزادی‌های سیاسی، بر مردم حکومت کرده است. این که اکنون آن‌ها وعده دمکراسی پارلمانی و آزادی‌های سیاسی را به مردم می‌دهند، یک وعده و ادعاست. با این همه حتا در یک دمکراسی پارلمانی نیز که ظاهرا مردم از آزادی‌های سیاسی برخوردارند، نه فقط حاکمیت سرمایه و ثروت مانع از آن می‌گردد که اکثریت عظیم مردم از این آزادی‌ها برخوردار شوند، بل که همواره این آزادی‌ها با ده ها قید و شرط و اما و مگر محدود شده‌اند. دمکراسی پارلمانی به ویژه در دورانی که طبقه سرمایه‌دار در مقیاس جهانی به یک طبقه ارتجاعی تبدیل شده است به نحو روزافزونی، با محدودتر شدن آزادی‌های سیاسی همراه است.

سازمان فدائیان (اقلیت) چه می‌گوید و چه می‌خواهد؟

کاملترین و گستردهترین آزادی‌های سیاسی

سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان برقراری آزادی‌های سیاسی و تحقق حقوق دمکراتیک توده‌های مردم ایران در کامل‌ترین و گسترده‌ترین شکل آن  است.

کسی این آزادی را به مردم ایران نخواهد داد، مگر آن که خود، با مبارزه، آن را به دست آورند و حفظ کنند.

تضمین حفظ، برقراری و استمرار این آزادی‌ها نیز قدرت سیاسی توده‌های مردم و استقرار دمکراسی شورایی‌ست. تنها دمکراسی شورایی می‌تواند، آزادی‌های سیاسی مردم ایران را بدون هر گونه اما و مگر و قید و شرط به رسمیت بشناسد.

سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان آن است که عموم مردم ایران از آزادی کامل فکر و عقیده، بیان، نشر و مطبوعات، اجتماع، تظاهرات، اعتصاب، ایجاد احزاب و سازمان‌های سیاسی، تشکل‌های صنفی و دمکراتیک برخوردار باشند.

سازمان فدائیان (اقلیت) هم چنین خواهان برابری حقوق کلیه مردم ایران مستقل از عقیده، نژاد، جنسیت، مذهب، قومیت و ملیت، حق رای همگانی، برابر، مستقیم و مخفی برای تمام افراد زن و مرد که به سن ۱۸ سال رسیده اند، برافتادن تمام دستگاه ها و موسسات تفتیش و سانسور، جاسوسی و شکنجه و ممنوعیت بی قید و شرط این اقدامات و آزادی مسافرت، اقامت و شغل، مصونیت افراد جامعه و محل زندگی آن‌هاست.

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.