برنامه عمل سازمان فدائیان (اقلیت): اجرای مطالبات مشخص و فوری کارگران

سازمان فدائیان (اقلیت) خواستار تحقق فوری مطالبات مشخص کارگران به شرح زیر است:

– ۴۰ ساعت کار و دو روز تعطیل پی در پی در هفته، و یک ماه مرخصی سالانه با پرداخت حقوق کامل،

– تقلیل ساعات کار روزانه کارگران معادن، صنایع و دیگر موسساتی که با شرایط دشوار و مخاطره آمیز روبرو هستند به ۶ ساعت کار در روز و ۳۰ ساعت کار در هفته،

– احتساب اوقات ایاب و ذهاب، صرف غذا، سواد آموزی و حمام جزء ساعات کار،

– تعیین حداقل دستمزد کارگران متناسب با سطح هزینه ها و تامین معیشت یک خانواده ۵ نفره کارگری.

افزایش سالانه پایه دستمزد کارگران متناسب با سطح هزینه ها،

– بیمه اجتماعی کامل کارگران: بیمه بیکاری، سوانح، نقص عضو، جراحت، کهولت، فرسودگی، از کارافتادگی، امراض ناشی از حرفه و کار،

– بهره مند شدن کارگران از حق اولاد،

– احتساب ایام بیکاری جزء سابقه کارکارگران،

– شرایط بازنشستگی برای مردان حداکثر ۵۵ سال سن یا ۲۵ سال سابقه کار، برای زنان حداکثر ۵۰ سال یا ۲۰ سال سابقه کار، در رشته هائی که با شرایط دشوار، مخاطره آمیز و زیان آور روبرو هستند، شرط بازنشستگی حداکثر ۴۵ سال سن یا ۲۰ سال سابقه کار،

– برقراری کنترل کامل و سازمان یافته بهداشتی بر کلیه بنگاه ها، ایمنی محیط کار، خدمات درمانی و بهداشتی رایگان و پرداخت کامل حقوق دوران بیماری،

– برخورداری نمایندگان منتخب کارگران کارخانه از حق تصمیم گیری در مورد اخراج و نظارت بر استخدام.

تنظیم مقررات و آئین نامه داخلی کلیه مراکز تولیدی با نظارت و تصویب نمایندگان کارگران،

– تدوین قانون کار با مشارکت، نظارت و تصویب تشکل ها و مجامع کارگری،

– آزادی اتحادیه های کارگری و حق اعتصاب با پرداخت دستمزد کامل کارگران در دوران اعتصاب،

– تساوی حقوق کارگران کشاورزی، حرف و امور خدماتی با کارگران صنعتی،

– ممنوعیت کامل اضافه کاری. ممنوعیت سیستم پرداخت دستمزد به صورت جنسی و ممنوعیت قطعه کاری و کار کنتراتی. ممنوعیت شب کاری در تمام رشته های اقتصادی، مگر در مواردی که به دلائل فنی یا رفاهی مطلقا ضروریست  و مورد تایید تشکل های کارگری قرار گرفته باشد، آن هم حداکثر به مدت چهار ساعت. ممنوعیت استخدام کودکان و نوجوانان در سنین تحصیل زیر ۱۸ سال. ممنوعیت کار زنان در رشته هائی که برای سلامتی آن‌ها زیان آور باشد. ممنوعیت اخراج کارگران توسط کارفرما، ممنوعیت کسر دستمزد به بهانه جریمه، خسارت، غیبت و غیره.

سازمان فدائیان (اقلیت)

تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار

کار – نان – آزادی – حکومت شورائی

چاپ ۱۳۸۵- با اصلاحات کنفرانس دهم سازمان

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.