برنامه عمل سازمان فدائیان (اقلیت): سیاست خارجی حکومت شورائی

سازمان فدائیان (اقلیت) خواستار اعمال یک سیاست خارجی انقلابی و رادیکال از سوی حکومت شورائی است لذا ضروریست که:

رسم دیپلماسی مخفی و سری بر افتد و عموم مردم از تمام مناسبات، مباحثات، مذاکرات، عقد قراردادها و پیمان ها با دول دیگر آگاهی داشته باشند.

کلیه قراردادهای اسارت بار امپریالیستی ملغا گردند و مفاد آن‌ها برای آگاهی عموم خلق افشاء شود.

از جنبش انقلابی طبقه کارگر و جنبش های انقلابی – دمکراتیک ضدامپریالیست در سراسر جهان حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی به عمل آید.

تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار

کار – نان – آزادی – حکومت شورائی

چاپ ۱۳۸۵- با اصلاحات کنفرانس دهم سازمان

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.