برنامه سازمان: سیاست خارجی

در زمینه سیاست خارجی ما خواهان اجرای موارد زیر هستیم:

۱- حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از جنبش انقلابی طبقه کارگر و جنبش‌های انقلابی–دمکراتیک ضدامپریالیست در سراسر جهان.

۲- برافتادن رسم دیپلماسی سری و آگاهی عموم مردم از تمام مباحثات، مذاکرات، عقد قراردادها و پیمان‌ها با دول دیگر.

* سازمان فدائیان (اقلیت) در راه مبارزه به خاطر مطالبات فوق الذکر از هر جنبش انقلابی و اپوزیسیون که مخالف سیستم اجتماعی و سیاسی موجود ایران باشد، پشتیبانی می کند. اما در همان حال کلیه اقدامات رفرمیستی را که متضمن تثبیت یا گسترش مداخلات پلیسی- بوروکراتیک در زندگی توده‌های مردم است قاطعانه محکوم کرده و مردود می‌شمارد.

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.