زنده باد اتحاد و مبارزه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

صدها کارگربازنشسته شرکت نیشکرهفت تپه در ادامه اعتراضات مکرر خود، امروز نیز باتجمع در محل کار سابقشان، خواهان آن شدند که مدیریت شرکت به خواست شان رسیدگی و مشکل برقراری مستمری بازنشستگی کارگران را برطرف سازد. امروز همچنین گروه دیگری از این کارگران وارد نیروگاه برق کارخانه شدند و به نشانه اعتراض به بی توجهی مدیریت شرکت وب رای رساندن صدای اعتراض خود به گوش دیگران، برق شرکت و کابل تلفن های مخابرات را نیز قطع کردند.

بیش از دو ماه است که این کارگران بطور مرتب درحال تجمع و اعتراض هستند اما کسی به خواست آن ها رسیدگی نکرده است. درحالی که ترک کار این کارگران از اسفند سال ۹۴ صادرشده است، اما بدلیل عدم پرداخت چهار درصد سهم بیمه کارفرما به صندوق سازمان تأمین اجتماعی، این کارگران ماه هاست در بلاتکلیفی به سر می برند و ازآن زمان با مشگل برقراری مستمری بازنشستگی مواجه شده اند.علی رغم تجمعات و اعتراضات مکرر در مقابل کارخانه و فرمانداری شوش، اما هیچ اقدامی دراین زمینه صورت نگرفته است.ظاهراً اینطور وانمود می شد که میان مدیرعامل شرکت، استانداری و سازمان تأمین اجتماعی برای حل این مشکل، هماهنگی بعمل آمده و قائم مقام مدیریت شرکت نیز وعده داده بود مشگل بازنشستگی کارگران و اعتبار دفترچه بیمه ان ها حل خواهد شد.

اما هیچیک ازاین وعده ها عملی نشده است و کارگران روزهای ۱۲ و ۱۳ تیربرای چندمین بار درمقابل فرمانداری شوش دست به تجمع زدند. روز ۱۴ تیرنیزکارگران بازنشسته همزمان درمقابل فرمانداری تجمع کردند و گروهی از آن ها با بستن درب شرکت وممانعت از عبور و مروردست به اعتراض زدند.باز هم به خواست کارگران توجهی نشد تا اینکه امروز اقدام به قطع برق و تلفن کارخانه کردند.

از هنگام واگذاری شرکت نیشکرهفت تپه به بخش خصوصی، مشگلات کارگران این شرکت، اعم از کارگران بخش صنعت، کشاورزی، کارگران روزمزد و کارگران بازنشسته بیشتر شده است. دستمزد ها بموقع پرداخت نمی شود، فشار کار تشدید شده و از مزایای کارگران می زنند، چهار درصد بیمه کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشده ، احکام بازنشستگی ۳۴۱ کارگرصادر نشده و در نتیجه مستمری بازنشستگی آن ها نیز پرداخت نشده است.

علاوه براین، جو پلیسی و فشارها و تهدیدهای امنیتی درشرکت افزایش یافته و کارگران معترض بارها تهدید به اخراج شده اند. ۳٠ تن ازکارگران شاغل بخاطر سازماندهی اعتصاب و اعتراض و شرکت درآن، ازکار اخراج شدند که این حرکت ضد کارگری مورد اعتراض شدید عموم کارگران شر کت واقع شد و مدیریت مجبور شد کارگران را به سرکارهای خودبازگرداند.صدها دوربین دیژیتالی به منظور کنترل و ارعاب کارگران در جای جای شرکت نصب شده و پلیس حضور دائمی دارد. کارفرمای جدید شرایط پلیسی- امنیتی و شبه نظامی را برشرکت حاکم نموده است و ازهمه این ها مهم تر مذبوحانه تلاش می کند میان کارگران نفاق و چند دستگی ایجاد کند.

به ‏رغم تمام این ترفندها و تلاش ها ی مذبوحانه، کارگران شجاع هفت تپه ترسی به خود راه نداده و به مبارزه برای مطالبات خود ادامه داده و ادامه خواهند داد. تمام کارگران شرکت نیشکر هفت تپه دراین شرایط باید دست به دست هم دهند و مبارزات متحد و یکپارچه ای را سازمان دهند و کوشش های نفاق افکنانه مدیریت را خنثا کنند.کارگران شاغل که تا کنون نیز ازکارگران بازنشسته حمایت کرده و همدوش آن ها علیه مدیریت مبارزه نموده اند، باید بیش از گذشته به یاری کارگران بازنشسته بشتابند و یاری رسان مبارزه آن ها باشند.آن چه که امروزکارفرما برسرکارگران بازنشسته آورده است فردا می تواند برسرکارگران فعلاً شاغل درآورد. کارگران منافع واحدی دارند و باید متحد و یکپارچه در برابر مدیریت و سیاست های ضد کارگری آن بایستند و با اعتصاب و خواباندن چرخ تولید، کارفرماراوادارکنند سهم چهار درصد بیمه  و دستمزدها ومطالبات معوقه را ‏بپردازد و به سایر مطالبات کارگران رسیدگی نماید.

سازمان فدائیان (اقلیت) یکبار دیگر تمام اقدامات پلیسی و ضد کارگری و تهدید و ارعاب کارگران را محکوم می کند و خواهان پایان تردد نیروهای پلیسی- امنیتی و برچیدن تمام دوربین ها ی کنترل کارگران است.

سازمان فدائیان (اقلیت) ازمبارزات و مطالبات تمام کارگران نیشکر هفت تپه، اعم ازکارگران شاغل، بازنشسته و یا کارگران روزمزدحمایت می کند و کارگران این شرکت را به اتحاد و مبارزه پکپارچه فرا می خواند.

زنده باد اتحاد و مبارزه یکپارچه کارگران نی شکرهفت تپه

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۷ تیر ۹۶

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.