برنامه سازمان: اقدامات عملی برای برانداختن سلطه امپریالیسم

به منظور مبارزه عملی در جهت برانداختن سلطه امپریالیسم، قطع وابستگی، دمکراتیزه کردن اقتصاد کشور، توسعه اقتصادی و رفاه عمومی کارگران و زحمتکشان، ما خواهان انجام اقدامات زیر هستیم:

۱- ملی کردن کلیه صنایع و موسسات متعلق به بورژوازی بزرگ، انحصارات امپریالیستی، موسسات و نهادهای مذهبی.

۲- ملی کردن بانک‌ها و تمرکز آن ها در یک بانک واحد.

۳- ملی کردن شرکت های بیمه و تمرکز آن ها در یک موسسه واحد.

۴- ملی کردن موسسات ارتباطی و حمل و نقل بزرگ.

۵- ملی کردن تجارت خارجی و توزیع برنامه‌ریزی شده کالاها از طریق تعاونی‌ها.

۶- تمرکز اجباری صاحبان صنایع و موسساتی که سرمایه آن‌ها در مرحله کنونی انقلاب ملی نمی‌گردد، در اتحادیه‌ها و سندیکا‌های صاحبان صنایع.

۷- ایجاد و گسترش صنایع سنگین.

۸- الغاء اسرار بازرگانی به منظور اعمال یک کنترل واقعی بر تولید و توزیع.

۹- کنترل شوراهای کارگری بر تولید در کلیه صنایع، کارخانه ها و موسسات و نیز کنترل توده‌ای بر توزیع.

۱۰- الغاء کلیه قراردادهای اسارت بار امپریالیستی و افشاء مفاد آن‌ها برای آگاهی عموم خلق.

۱۱- لغو تمام مالیات‌های غیرمستقیم و برقراری مالیات تصاعدی بر ثروت، درآمد و ارث.

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.