پیوند به سایتهای دیگر

لینک های فارسی:

پیشگام – هواداران سازمان فداییان اقلیت (ترانه و سرود)

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

آذرخش – کارگران انقلابی متحد ایران

کارگری:

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

خودروکار سایت رسانه ای کارگران ایران خودرو

خودرو کار در بلاگر

تکاپو سایتی برای  آموزش مسایل کارگری

پیک خودرو اخبار خودرو سازان

اتحادیه آزاد کارگران ایران

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

افق روشن

کانون مدافعان حقوق کارگر

کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری

جبهه  واحد کارگری

نبرد، کمیته جوانان سوسیالیست کرج

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

چشم‌انداز کارگری

اتحاد کارگری

اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران

کتابهای فارسی:

کتابخانه گلشن

کتاب های رایگان فارسی

***

Marxism Page
Marxists Internet Archive
Lenin Internet Archive
Vladimir ilyich Lenin
Stalin Internet Archive
Trotsky Internet Archive
Mao Internet Archive
From Marx to Mao
Luxemburg
The Dimitrov Internet Archive
Kollontai
Lunacharsky
workers web

***

Communist Actions Home Page
Communist Party of Canada (Marxist-Leninist)
Communist Party of India (Marxist)
CubaWeb

MIR-Chileno
South African Communist Party
Workers Party of Belgium, PVDA/PTB

***

labourstart
Union Songs

***

GRANMA INTERNATIONAL

POST A COMMENT.