ادامه اعتراضات کارکنان اخراجی مرکز بهداشتی درمانی شرق اهواز

روزدوشنبه بیست وچهارم اردیبهشت ماه، کارکنان اخراجی مرکز بهداشتی درمانی شرق اهوازبرای بازگشت به کار برای چندمین بار دست به تجمع مقابل استانداری خوزستان زدند.

جمعی از کارکنان مراکز بهداشت اهواز که به تازگی لغو قرارداد شده اند، روز دوشنبه با تجمع در مقابل ساختمان استانداری خوزستان خواستار بازگشت به کار و تمدید قرارداد خود شدند.

یکی از کارکنان که خواست نام وی در خبر ذکر نشود بیان کرد: ما از سال ۹۳ در قالب طرح تحول سلامت در مراکز بهداشتی اهواز مشغول به کار شدیم که امسال قرارداد تعدادی از این نیروها تمدید نشده است.

وی گفت: افراد جدید در قالب این طرح جذب شدند این در حالی است که قرارداد برخی نیروهای با سابقه کار در این طرح تمدید نشد.

POST A COMMENT.