راهپیمائی و بزرگداشت اول ماه مه در شهر ونکوور

روز سه شنبه اول ماه مه روز جهانی کارگر، به دعوت اتحادیه کارگری ونکوور و حومه  یک راهپیمایی در مرکز این شهر برگزار گردید. در این راهپیمایی  فعالین و مدافعین کارگری، احزاب و سازمانهای سیاسی و دمکراتیک از ملیت های مختلف نیز فعالانه شرکت و با حمل بنر، تراکت و پرچم های سرخ، همگام و همصدا با دیگر کشورهای سراسر جهان اول ماه مه، روز همبستگی کارگران سراسر جهان را گرامی داشتند.

در این روز، قبل از آغاز راهپیمایی ابتدا تنی چند از فعالین کارگری ونکوور سخنرانی کردند. پس از اجرای سرودخوانی گروه کر و نیز اجرای سرود انترناسیونال توسط نیروها و فعالین چپ ایرانی، شرکت کنندگان بسمت خیابانهای مرکزی شهر به حرکت در آمدند. تظاهرکنندگان با دادن شعارهایی که شامل خواسته ها و مطالبات کارگری و اجتماعی بود، نظم موجود و اقدامات دولت حاکم لیبرال در پایمال کردن حق کارگران و زحمتکشان جامعه کانادا، را محکوم نمودند. راهپیمایان در مسیر حرکت خود در برابر ساختمان ترامپ رئیس جمهور آمریکا واقع در مرکز شهر ونکوور توقف و با خواندن اطلاعیه و سخنان اعتراضی نقش و سیاستهای دولت ترامپ علیه مردم جهان محکوم نمودند.

راهپیمایان در پایان حرکت خود در برابر یکی از ساختمان های متعلق به گردانندگان سیاستها و برنامه ریزهای دولت فدرال کانادا در ونکوور توقف  نموده و یکی از رهبران اتحادیه به سخنرانی پرداخت. او ضمن محکوم نمودن سیاست حزب لیبرال حاکم، باخشم فریاد زد: همه کارگران واقفند که امروز روز ما است. اینان گوش شنوایی برای شنیدن خواست و مطالبات ما ندارند، زمانی سخنان ما را خواهد شنید و برای حل آن اقدام خواهند کرد که در خیابان ها حضور فعال و همه جانبه داشته باشیم. حرف و بیان خواسته های ما در اینجا، یعنی خیابانهاست. اینجاست که باید حقمان را بگیریم.

در این روز، فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در شهر ونکوور با حمل تنها پرده بزرگ ” زنده باد سوسیالیسم ” که بر روی آن حک شده و به شکل چشمگیری خودنمائی می‌کرد و نیز با در دست داشتن پرچم سازمان و پخش وسیع دومین شماره “کار انترناسیونال”، ضمن شرکت فعال در این راهپیمائی، همگام و همصدا با دیگر کارگران و زحمتکشان جهان روز اول ماه مه را گرامی داشتند.

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

برقرار باد حکومت شورائی

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)

دوم ماه مه ۲۰۱۸

POST A COMMENT.