دیالکتیک طبیعت، ف. انگلس

ترجمه ف. نسیم

 
فهرست مطالب

دیباچه، صفحه ۱۱

مقدمه، صفحه ۳۱

درباره دیالکتیک، صفحه ۵۲

دانش طبیعی، صفحه ۶۲

منطق جدلی، صفحه ۷۷

اشکال اساسی حرکت، صفحه۸۶

کار اندازه، صفحه ۱۰۷

چرخش زمین، صفحه۱۲۶

حرارت، صفحه ۱۳۳

الکتریسیته، صفحه ۱۳۸

نقش کار در گذر از میمون به انسان، صفحه ۲۰۳

فصل دوم علوم

تاریخ علوم، صفحه ۲۱۹

فویرباخ، صفحه ۲۳۵

دانش طبیعی، صفحه ۲۴۴

مسائل دیالکتیک، صفحه ۲۵۳

اشکال حرکت، صفحه ۲۷۷

تذکرات آخر بخش، صفحه ۳۳۱

 دیباچه

“دیالکتیک طبعت” یکی از مهمترین آثار ف. انگلس است. او در این کتاب تعمیمی دیالکتیک – ماتریالیستی از دستاوردهای اصولی علوم طبیعی در نیمه قرن نوزدهم به دست می‌دهد. ماتریالیسم را تکامل می‌بخشد و تصورات متافیزکی و ایده‌آلیستی را در علوم طبیعی مورد انتقاد قرار می‌دهد….

متن کامل در فرمت پی دی اف – بخش اول

 متن کامل در فرمت پی دی اف – بخش دوم

متن کامل در فرمت پی دی اف – بخش سوم

POST A COMMENT.