اعتصاب سراسری پزشکان طرحی در ۱۱۵شهر ایران

از صبح امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن طبق فراخوان قبلی جمعی از پزشکان که به پزشکان طرحی معروف هستند اعتصاب خود را در ۱۱۵شهر آغار کردند . آنها در اعتراض به تأخیر یک ساله کارانه و شرایط بسیار نامناسب معیشتی اقدام به اعتصاب کرده‌اند.

اعتصاب کنندگان از صبح امروز از حضور در درمانگاهها و ویزیت بیماران غیراورژانس اجتناب کردند.

POST A COMMENT.