بازداشت کارگران هفت تپه را قویاً محکوم می کنیم

بر اساس خبرهای انتشاریافته درکانال تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ودرادامه اعتصابات اخیر کارگران این شرکت، امروز( یک شنبه ۱۵ بهمن ) اسماعیل بخشی، کرامت پام، رحیم بساک علیپور به همراه بیش از بیست تن دیگر از کارگران بازداشت شده اند. تمامی کارگران بازداشت شده که تعداد دقیق آن‏ها هنوزمشخص نیست، به پاسگاه هفت تپه منتقل شده اند.

یورش به کارگران و بازداشت آن ها توسط نیروهای گاردویژه صورت گرفته است که از شب قبل، محوطه شرکت را به اشغال خود درآورده بودند. دراعتراض به این اقدام سرکوب‏گرانه و دستگیری ها، کارگران درمحوطه کارخانه دست به تجمع زده و خواهان آزادی بازداشت شدگان هستند.

هنوز سه هفته از حمله وحشیانه قمه کشان نقابدار و باندسیاه کارفرما و حامیان دولتی آن به اسماعیل بخشی نگذشته است که وی همراه با گروه دیگری ازکارگران، این بارتوسط پلیس و نیروهای گارد ویژه بازداشت شده اند.این اقدامات وحشیانه و بازداشت های گروهی درحالی صورت می گیرد که کارگران تنها خواستار پرداخت دستمزدها و مطالبات عقب افتاده خود هستند. کارفرما با وعده های دروغین وتکراری، ازپرداخت کامل مطالبات کارگران طفره می رود و بدیهی‏ست که کارگران برای دست یابی به خواستهای خود، دست به اعتصاب و تجمع واعتراض بزنند.

سازمان فدائیان(اقلیت) اعتصاب، تجمع،اعترض وتشکل را ازحقوق اولیه کارگران می داند وتأکید می کند هیچ کارگری نباید به خاطراعتصاب، تجمع،اعتراض و ایجاد تشکل مستقل کارگری، مورد آزار و پی‏گرد دستگاه سرکوب قراربگیرد.

سازمان فدائیان(اقلیت) بازداشت کارگران نیشکر هفت تپه و اقدامات وحشیانه علیه کارگران پیشرو این شرکت را قویاً محکوم می کند و خواستارآزادی فوری و بی قید وشرط بازداشت شدگان است.سازمان فدائیان(اقلیت) فشار ها و پی‏گرد های امنیتی و قضائی علیه کارگران هفت تپه را محکوم می کند و خواستار برچیده شدن دوربین های دیجیتالی کنترل کارگران و خروج یگان های ویژه و سایر نیروهای سرکوب از محل کار کارگران است.سازمان فدائیان(اقلیت) ضمن حمایت از کارگران مبارز هفت تپه وسندیکای آن ها که برای احقاق حقوق کارگران مبارزه می کند، خواهان پرداخت فوری و کامل مطالبات کارگران است.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۵ بهمن ۱۳۹۶

 

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

 

POST A COMMENT.