کپنهاک – تجمع اعتراضی در همبستگی با اعتراضات جاری در ایران

شنبه  ۲۰ ژانویه برابر با ۳۰ دی ماه

ساعت : ۱۳

Kultorvet,københavn K (Tæt på nørreportstation)

 

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت-) – دانمارک

POST A COMMENT.