ونکوور: برگزاری دومین کارزار دفاع از جنبش انقلابی مردم

کارزار دفاع از جنبش انقلابی مردم ایران در ونکوور- کانادا  متشکل از جریانات چپ و سوسیالیست و مدافعین و فعالین کارگری، در راستای حمایت از مبارزات کارگران و توده های بپا خاسته در ایران، دومین اکسیون خود را در میدان مرکزی شهر ونکوور برگزار نمود.

در این اکسیون که روز شنبه ۱۳ ژانویه برگزار گردید، شرکت کنندگان ضمن دادن شعارهای “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “برقرار باد حاکمیت شوراهای کارگری”، “سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی با تمامی جناحهایش”، “زندانی سیاسی و همه دستگیرشدگان قیام اخیر آزاد باید گردند” و “کار، نان، آزادی” و دیگر شعارهای ضد رژیمی، از مبارزات و قیام مردم ایران حمایت کردند.

در فواصل شعارهای ضد جمهوری اسلامی، چندین سخنران شرکت داشتند که از زوایای مختلف به قیام و مبارزات توده‌های کارگر و زحمتکش ایران بخصوص خیزش جوانان و تاکتیک‌های آگاهانه‌شان در این قیام پرداختند. سخنرانان که به زبان‌های انگلیسی و فارسی صحبت میکردند از مردم کانادا خواستند که از مبارزات و قیام مردم ایران که برای بدست آوردن کرامت انسانی و در جهت سرنگونی رژیم مذهبی و ضد بشری حاکم بر ایران است، حمایت و پشتیبانی کنند. در انتهای این اکسیون جمعیت حاضر با خواندن سرود انترناسیونال به این تجمع اعتراضی شور و شوق بخشیدند.

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شورائی

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – ونکوور

۱۳ ژانویه ۲۰۱۸

POST A COMMENT.