به حکم کارگران و ستمدیدگان، جمهوری اسلامی باید برود

دریای فقر وزحمت و کار در ایران به خروش آمد. کاخ فریب چهل ساله حکومت مذهبی فرو ریخت و باورهای کاذب جاروب شدند. سیاست بد وبدتر که سالها مشغله حکومتیان وطرفدارانشان بود به آنی دستخوش امواج خشم مردم شد وحقیقت چون خورشیدی تابناک فریاد زد « اصلاح طلب ، اصول گرا  دیگه تمومه ماجرا» . تفهیم این ماجرا به طبقه متوسط که انگشت های رنگی اش را به گرسنگان نشان میداد، دشوار مینمود. اما طوفان خشم توده های مردم معجزه میکند. در اثر همین معجزه بود که آسید علی یکشبه فهمید هنگام برخاستن از تخت پادشاهی فرا رسیده است و مردم بانگ برآوردند «آسید علی ببخشین ، دیگه باید بلندشین» . زنان در پیشاپیش همه و برسکوی خطابه ها زیباتر شدند و جامعه پوست انداخت. صدای پای انقلاب از هروقت دیگر نزدیکتر شد .نظم کهن وعقاید از گور بر آمده بخود لرزیدند. براستی که هنگام تولد جامعه نوین از هر زمان دیگر نزدیکتر شده است .

طبقه حاکم از وحشت مرگ دستگیر میکنند ، خود می کشانند وتهدید میکنند شاید مفید افتد. تاکنون بیش از بیست نفر را کشته و هزاران نفر را دستگیر وزندانی کرده اند. میخواهند بترسانند،  از مرگ بی نام ونشان وحتی تحت عنوان خودکشی . جنگ روانی را آغاز کرده اند. اسم شب این جنگ «کشته سازی  و خودکشی است .

اینک نان وکارو آزادی فرمان قیام داده اند . این یعنی مرگ بر بیکاری ، مرگ بر گرانی ، مرگ بر سیستم این بار مقدم بر مرگ بر افراد نشسته است وبرایش فرقی نمی کند که بانی گرسنگی شاه است یا ملا ، اصلاح طلب است یا اصول گرا ! همین واقعیت است که بین مزدوران سرمایه انتخابی برایش باقی نمی گذارد و همه را با هم جاروب میکند. بدیل این جنبش نان وکار و رفاه وآزادیست نه مذهب ونژاد و شخص. به همین خاطر شورا تنها آلترناتیو متناسب با این موج خروشان توده ایست. ندادن قدرت به اشخاص و در دست گرفتن سرنوشت بدست خویش تنها ضامن پیروزی این خیزش انقلابی است.

برای دفاع از این امواج انقلابی به هر وسیله مناسب باید هزینه دستگیری وزندان وکشتار را برای جانیان حکومتی چنان بالا برد که از هرگونه اقدام برعلیه مبارزان برخود بلرزند . شورای استکهلم برای دفاع از بازداشت شدگان وزندانیان سیاسی

 روز شنبه، ۲۰ ژانویه. ساعت ۱۴، در مدبوریارپلاتسن تظاهراتی ایستاده برپا می کند.

از همه کسانی که هم صدا با تظاهر کنندگان خواهان نان و آزادی و رفاه وخواهان سرنگونی  جمهوری اسلامی بعنوان ادامه دهنده دیکتاتوری در ایران هستند میخواهیم به کمک جنبش انقلابی بشتابند.

 کارگر زندانی،  زندانی سیاسی  آزاد باید گردد

زندانهای سیاسی برچیده باید گردد.

سرنگون باد جمهوری اسلامی سرمایه داری ایران

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم  ـ استکهلم

www.shora.se

تلفن : ۰۷۲۸۳۷۹۴۵۱

۱۳۰۱۲۰۱۸

POST A COMMENT.