گزارش برگزاری تظاهرات در دفاع از مبارزات توده‌های به‌پا خواسته ایران در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در شهر کپنهاک – دانمارک

در تظاهرات ضد رژیم در مقابل سفارت جمهورى اسلامى ایران در روز شنبه ۶ ژانویه از ساعت ۲ تا ۴ بعد از ظهر، که از سوی میز کتاب (کپنهاک) و دیگر گروه‌های سیاسی چپ فراخوان داده شده بود، فعالین سازمان نیز شرکت داشتند.

برنامه با خوش آمد گوئی و دادن شعارهای مردمی در اعتراضات گسترده ایران، آغاز گردید و سپس رفقایی از فعالین سیاسی، گروه اتحاد چپ دانمارک، حزب کمونیست ایران و میز کتاب کپنهاک سخنرانی نمودند. “مرگ بر جمهوری اسلامی” و “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” از جمله شعارهای این تظاهرات بودند.

حضور شرکت کنندگان در این مراسم چشمگیر بود و به همین علت، پلیس بر فشار خود افزوده و دائم تظاهرکنندگان را از خیابان خالی از هر گونه وسیله نقلیه، به پیاده‌روی باریک هدایت می‌کرد، تا ازدحام جمعیت کم‌تر به نظر رسد.

سرنگون باد رژیم جمهورى اسلامى

برقرار باد حکومت شورائی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

فعالین سازمان فدائیان اقلیت (دانمارک)

۶ ژانویه ۲۰۱۸

POST A COMMENT.