تجمع اعتراضی دستفروشان خیابان نوبهار کرمانشاه در برابر شورای شهر

صبح امروز سه شنبه ۱۸ مهر ۹۶، جمعی از دست فروشان خیابان نوبهار در برابر ساختمان شورای شهر #کرمانشاه به دلیل فشارهای وارده از سوی اجرائیات شهرداری که مانع کسب و کار این افراد شده بود؛ تجمع کردند.

دستفروشان با ارائه کتبی درخواست شان، خواهان لغو محدودیت و فشار بر کسب و کار و تنها منبع درآمدشان شدند.

تجمع کنندگان در راستای رسیدن به خواسته ی شان، ساعت شش بعدازظهر امروز ۱۸ مهر، تجمعی دیگری مقابل ساختمان اصلی شهرداری واقع در میدان شهناز برگزار می کنند.

POST A COMMENT.