اعتراض ناجیان غریق دریا در رودسر به عدم پرداخت دستمزد

ناجیان غریق طرح سالم‌سازی دریای رودسر بیش از دو ماه است حقوقی دریافت نکرده‌اند و بااینکه مراجعات مکرر به شهرداری و مدیر طرح سالم‌سازی رودسر داشته‌اند؛ مقامات هیچ پاسخی به آن‌ها نداده‌اند. ۲۲ ناجی غریق دریا با امضای نامه مشترک خطاب به سرپرست شهرداری رودسر نوشته‌اند که اگر تا دو روز دیگر، چهارشنبه ۲۲ شهریور حقوق آن‌ها پرداخت نشود از ادامه کار به‌عنوان ناجی غریق خودداری می‌کنند.

POST A COMMENT.