فراخوان تجمع اعتراضی در دفاع از مبارزات کارگری و سرکوب اعتراضات مردم زحمتکش کردستان در شهرهای بانه و سنندج

رژیم جمهوری اسلامی بارها دست به کشتار مردم زحمتکش زده است. سرکوب و اعمال فشار بر فعالین کارگری و زندانیان سیاسی را تشدید نموده است. تعدادی از زندانیان سیاسی رجایی شهر کرج از جمله رضا شهابی از فعالین کارگری زندانی در اعتراض به تشدید سرکوب و پایمال شدن ابتدایی‌ترین حقوق مسلم خود، به اعتصاب روی آورده‌اند. اما رژیم جمهوری اسلامی به‌جای پاسخگویی به مطالبات آنان، کماکان به تشدید سرکوب و اعمال فشار بیشتر به آنان روی آورده است. تا جایی که رضا شهابی در وضعیت جسمی نامطلوبی قرار دارد و جانش در خطر قرار دارد.

در ادامه سیاست سرکوب و کشتار توسط رژیم، مردم زحمتکش کردستان در شهرهای بانه و سنندج در اعتراض به کشتار کوله بران دست به اعتراض زده‌اند و اعتراضات هم چنان ادامه دارد.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هلند در روز شنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۷ در شهر دن هاخ (لاهه) تجمع اعتراضی در حمایت از مبارزات کارگران ایران و فعالین کارگری زندانی از جمله رضا شهابی و دفاع و پشتیبانی از حرکات اعتراضی مردم زحمتکش کردستان در شهرهای بانه و سنندج در محکوم نمودن کشتار کوله بران برگزار می‌کند.

ایرانیان مبارز، نیروهای انقلابی و کمونیست!

 از شما دعوت می‌کنیم در این تجمع با ما همراه باشید و هم‌صدا باهم با حمایت خود از مبارزات کارگران ایران، زندانیان سیاسی و فعالین کارگر زندانی و در محکومیت کشتار کوله بران و سرکوب اعتراضات مردم زحمتکش کردستان، اعتراض خود را علیه جمهوری اسلامی فریاد زنیم و صدای اعتراض کارگران را به گوش کارگران جهان برسانیم.

تاریخ و زمان تجمع اعتراضی: شنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۷ از ساعت ۱۲. تا ۱۶ بعدازظهر

مکان: پشت پارلمان هلند

 Hofplaats – Den Haag

Achter Tweedekamer

 

 سرنگون باد جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

 زنده‌باد سوسیالیسم

 کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)

 ۸ سپتامبر ۲۰۱۷

 

POST A COMMENT.