برنامه

برنامه سازمان: تضمین های قانون اساسی حکومت شورایی

در قانون اساسی حکومت شورائی باید مفاد زیر تضمین شود: ۱- اصل حاکمیت توده‌های کارگر و زحمتکش – قدرت دولتی باید در اختیار نمایندگان انتخابی توده‌های مردم باشد که در هر زمان به وسیله انتخاب کنندگان