کمیته خارج از کشور

گزارشی از اکسیون اعتراضی به شرکت رژیم سانسور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت

روز شنبه، ۱۴ اکتبر ۲۰۱۷، فریادهای “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، رعشه بر تن جانیان و مزدوران رژیم در غرفه‌ی ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب – فرانکفورت انداخت به طوری که بلافاصله