کمیته خارج از کشور

گزارشی مختصر از آکسیون در حمایت و دفاع از مبارزات کارگران و زندانیان سیاسی در ایران

در پی فراخوان کمیته موقت در دفاع از مبارزات کارگران و زندانیان سیاسی در ایران–هلند و فعالین سازمان فدائیان ( اقلیت ) در هلند، آکسیونی در اعتراض به رژیم جمهوری اسلامی، در دفاع از رضا شهابی و