دیدگاه‌ها

نقدی بر فیلم سیانور

سیانور (محصول ۱۳۹۴) فیلمی است با موضوع جنبش چریکی در اوایل دهه ۱۳۵۰. این جنبش در آن سال‌ها عمدتاً توسط سازمان چریکهای فدائی خلق و سازمان مجاهدین خلق نمایندگی می‌شد. فیلم مذکور بطور خاص به انشعاب

زنان کمون پاریس

پیشبرد انقلاب

“مسئلۀ زن”

گزارش به سوزان

ما و انقلاب