دیدگاه‌ها

انقلاب سوسیالیستی اکتبر، راهی که دوباره پیموده خواهد شد

در ٢۵ اکتبر سال ۱٩۱٧ یکی از برجسته‌ترین رویدادهای تاریخ بشریت، به وقوع پیوست و درخشان‌ترین صفحه در تاریخ مبارزاتی جنبش بین‌المللی طبقه کارگر گشوده شد. قیام پرولتاریای پتروگراد که آغازگر انقلاب

روزِ بعد