اخبار کارگری

تاخیر در پرداخت حقوق بیش از هزار کارگر در شهرضا

رئیس اداره کار شهرضا از تعطیلی واحدها، بیکاری کارگران و تاخیر در پرداخت دستمزدها خبر داد و یک کارگر بومی به خبرنگار ما گفت: با تعطیلی واحدها مجبوریم از این قطب صنعتی مهاجرت کنیم. به گزارش خبرنگار