اخبار

بر اثر انفجار مین دو پای یک جوان قطع شد

انفجار مین در سردشت چند راس احشام را تلف کرد. بنا برخبر دیگری انفجار مین به جای مانده از دوران جنگ ایران و عراق، موجب قطع هر دو پای یک جوان کولبر در کردستان شد. به گزارش مین و زندگی مورخ چهارشنبه