اخبار

ونکوور: گردهمایی در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران

یک هفته از خیزش انقلابی و سراسری مردم ایران علیه استبداد ، فقر و فلاکت، بیکاری و نابرابری در ایران میگذرد.  قیامی که به سرعت کلیت رژیم اسلامی را با همه جناح بندی هایش مورد هدف خود قرار داده است.