اخبار

تشکل های صنفی معلمان در سقز و مریوان خواستار لغو حکم طاهر قادرزاده شدند

انجمن های صنفی معلمان کردستان در سقز و مریوان با صدور بیانیه هایی جداگانه خواستار لغو حکم صادره علیه آقای طاهرقادرزاده شدند. آقای طاهر قادرزاده عضو کانون صنفی معلمان شهر سقز به اتهام «تشویش اذهان