ادبیات

شعری از حسن حسام: دیریست گالیا بره افتاده کاروان

تو سایه کدام جوجه وهمی / بر شعر تابناک جسارت. / ای شاعر بزرگ! / در چله زمستان / با جامه شبانی / همسازِ گله گرگانی؟!

“واپسین غروب”

«افسانه، ماه»

اعلامیه

“فصل شکفتن”

«شب شکن»