تحلیل جهان

ملتی که ۷۰ سال از حق بدیهی خود برای تعیین سرنوشت محروم است

در دنیایی که بوق‌های تبلیغاتی سرمایه‌داران، جهان سرمایه‌داری را به عنوان مدافع آزادی و دموکراسی تقدیس می‌کنند. ملتی وجود دارد که به‌رغم ده‌ها سال مبارزه و مقاومت، از حق تعیین سرنوشت خویش محروم