نشریه کار

مطالب زیر را در کار شماره٧۴۵ – سال سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نهم – نیمه دوم تیر ۹۶ می خوانید:

متن کامل نشریه کار شماره ٧۴۵ در فرمت پی دی اف: – نفت و بازگشت به دوران امتیازات – پیروزی دیگری برای سندیکای شرکت‌واحد و کارگران ایران – افزایش واقعی قیمت ها و تورم ادعائی ده

کمک های مالی

زنان و بازار کار

بعد چه؟