جان‌فشانان فدایی

یادها (لیست کامل جان‌فشانان فدایی از اسفند ۱۳۴۹ تا اسفند ۱۳۹۵)

در سراسر تاریخ بشریت، پاسداران نظم کهنه و ارتجاعی همواره کوشیده اند با سرکوب و کشتار، اختناق و زندان و اعدام در برابر سیر تحول تاریخ و تعالی بشریت بایستند تا به خیال خام خود، چرخ تاریخ را متوقف