جان‌فشانان فدایی

نام و یاد رفقای جانفشان فدائی، همواره زنده و جاوید خواهد ماند

از دوران پیدایش نظام سرمایه‌داری تا به امروز، تاریخ بشر مشحون است از مبارزات قهرمانانه طبقه کارگر و عموم توده‌های زحمتکش و  ستمدیده  برای آزادی و سوسیالیسم. در طول این سال‌ها میلیون‌ها انسان