انتشارات سازمان

درس‌هائی از گذشته برای پیروزی آینده

به مناسبت سی و چهارمین سالگرد قیام ۲۲بهمن ۳۴ سال پیش توده‌های زحمتکش مردم ایران که از استبداد و دیکتاتوری عریان رژیم شاهنشاهی و شرایط وخیم اقتصادی به ستوه آمده بودند، برای رهائی خود به انقلاب روی