اسناد کنگره و کنفرانس‌ها

گزارش سیاسی کمیته اجرایی به کنفرانس سیزدهم سازمان

رفقا! جهان سرمایه‌داری در فاصله دو سالی که از کنفرانس دوازدهم سازمان می‌گذرد، دستخوش تلاطمات اقتصادی و سیاسی شدید بود. بحران اقتصادی جهانی ژرفی که از نیمه‌ی دوم نخستین دهه‌ی سده کنونی آغاز گردید